top of page

Behandelingsovereenkomst.

Met het ondertekenen van het intakeformulier, wordt tevens verklaard geïnformeerd te zijn over en akkoord te gaan met onderstaande informatie:

Hulpverlening vindt plaats:

Op grond van artikel 7.3.2.1 Jeugdwet: 

De jeugdhulpverlener licht de betrokkene op duidelijke wijze in, die past bij zijn bevattingsvermogen, en overlegt tijdig met de betrokkene over het voorgenomen onderzoek, de voorgestelde jeugdhulp, de ontwikkelingen omtrent de jeugdhulp en over de geconstateerde opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen. De jeugdhulpverlener licht een jeugdige die de leeftijd van twaalf jaar nog niet heeft bereikt, op zodanige wijze in als past bij zijn bevattingsvermogen.

Op grond van artikel 7.3.4 Jeugdwet:

Voor het verlenen van jeugdhulp is de toestemming van de betrokkene vereist, tenzij het jeugdhulp betreft in het kader van een machtiging gesloten jeugdhulp, een spoedmachtiging gesloten jeugdhulp, een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering. 

Indien de betrokkene minderjarig is en de leeftijd van twaalf maar nog niet die van zestien jaar heeft bereikt, is tevens de toestemming van de ouders die het gezag over hem uitoefenen of van zijn voogd vereist. De jeugdhulp kan evenwel zonder de toestemming van die ouders of de voogd worden verleend, indien zij kennelijk nodig is teneinde ernstig nadeel voor de betrokkene te voorkomen, alsmede indien de betrokkene ook na de weigering van de toestemming, de verrichting weloverwogen blijft te wensen.

Betalingsvoorwaarden:
  • De kosten voor alle orthopedagogische handelingen worden door de gemeente gedragen op basis van de JW-ondersteuning. De kosten worden door Praktijk Lucas gedeclareerd bij uw gemeente. Zowel directe tijd (contact met u als cliënt) als indirecte tijd (o.a. verslaglegging, overleg met andere betrokkenen) worden gedeclareerd. Daarvoor dien ik de personalia van uw kind aan te leveren aan de gemeente. Er worden geen inhoudelijke gegevens verstrekt aan de gemeente. Voor jeugd tot 18 jaar geldt hierbij geen eigen risico.

  • Gemaakte afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de sessie geannuleerd worden. Bij no-show of bij annulering binnen 24 uur is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de gezagdragende ouders of voogd van het kind zelf in rekening te brengen. De kosten bedragen € 80,00. Voor deze kosten draagt de gemeente geen verantwoordelijkheid, in dit geval:

    • ​Bij wanbetaling van een foutieve annulering wordt een betalingsherinnering verzonden. Indien gezagdragende ouders of voogd van het kind niet binnen gestelde betalingstermijn van 14 dagen na datum van betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is de orthopedagoog zonder nader ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

    • Bij betalingsachterstand van een foutieve annulering is de orthopedagoog gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat gezagdragende ouders of voogd van het kind aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.

Overige informatie:
bottom of page