top of page

Orthopedagogische hulp

Een orthopedagoog is specialist in de opvoeding en kan helpen bij alledaagse opvoedings- en ontwikkelingsvraagstukken maar ook bij meer complexe opvoedings- en ontwikkelingssituaties.

Orthopedagogische hulp

Orthopedagogische hulp wordt verleend aan kinderen die pedagogische of didactische hulp nodig hebben. Dat wil zeggen, kinderen die door een bepaald leer- en of gedragsprobleem moeite hebben met presteren.

Bij Lucas werken we op basis van hypothese-toetsende diagnostiek. De doelstelling is altijd behandelings- en verbeteringsgericht. In de meeste gevallen betekent dit interventie: planning en invulling van behandeling en een taxatie van veranderbaarheid. In de behandeling wordt altijd plaats gemaakt voor een tussentijdse evaluatie en eventuele bijstelling en/of effectbepaling. De kern van een gestelde diagnose gaat om een uitspraak over de meest gewenste vorm van interventie: wat heeft het kind nodig? Het gaat hier dan om benodigde hulp, specifieke pedagogische behoefte en onderwijs- en/of extra instructiebehoefte. Daarnaast betrekken we het systeem van het kind en vragen we ons in de onderzoeksfase van de behandeling af: wat hebben ouders en leerkracht nodig?

Diagnostiek en behandeling.

In een intakegesprek bespreken we de hulpvraag. Na het intakegesprek voert de orthopedagoog een orthodidactisch onderzoek uit. Aan de hand van de resultaten uit het orthodidactische onderzoek, stelt de orthopedagoog een handelingsplan op maat op. Een handelingsplan wordt aan de start van de behandelingsperiode uitvoerig besproken en afgestemd met alle betrokkenen. Na een vooraf afgesproken periode worden doelen tussentijds geëvalueerd en eventueel bijgesteld. Tijdens de tussenevaluatie wordt ook een inschatting gemaakt van hoeveel hulp nog nodig is en aan de hand daarvan wordt een datum voor een eindmeting en -evaluatie afgesproken.

Orthopedagogische hulp vindt doorgaans plaats in de praktijk, maar kan ook op school of thuis plaatsvinden.

bottom of page